Προσκληση για την συντηρηση και επισκευη χλωριωτων αντλιοστασιων και δεξαμενων
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 293/12.10.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την εν θέματι αναφερόμενη παροχή υπηρεσίας προϋπολογισμού 3.357,90€ συμπ/νου ΦΠΑ   και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω υπηρεσία.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη   05/11-2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).