Πρόσκληση για την συντήρηση ψυκτών πόσιμου νερού
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 363/4.11.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να εφοδιαστεί τρείς ψύκτες, οι οποίοι θα δοθούν δωρεάν από σχετική εταιρεία με την υποχρέωση του Δήμου να συντηρεί κάθε εξάμηνο τα φίλτρα τους, με την προμήθεια νέων, ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 400,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 1/12/2014 (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

 

Η Αντιδήμαρχος

 

Στέλλα Μαγγίνα