ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..12η/2020.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας
29 & Αθ. Διάκου 01, την 10 Μαρτίου 2020 ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: