ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17η/2020 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..17η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-20), του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ.
Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 14η Απριλίου 2020 ημέρα ..Μ. Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: