ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η/2020 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..18η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της
από11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-20), του Δήμου Διονύσου της οποίας
είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ.
Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 22 Απριλίου 2020 ημέρα ..Τετάρτη..
και ώρα ..10:00.