ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..25η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της
από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-20), του Δήμου Διονύσου της οποίας
είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ.
Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 9 Ιουνίου 2020 ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα
..13:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: