ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..34η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 21 Ιουλίου 2020 ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: