ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..38η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 11 Αυγούστου 2020 ημέρα
..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: