ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην..39η/2020.. Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής, του ∆ήμου ∆ιονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, την 25η Αυγούστου 2020 ημέρα..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: