ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου  η οποία θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας
29 & Αθ. Διάκου 01, την 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα
..9:00.