ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου  η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 01, την 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα. 9:00.