ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σταμάτας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3852/2010 “Σύγκληση του Συμβουλίου της Κοινότητας” (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) καλεί τις/τους κυρίες/ους Συμβούλους της Κοινότητας Σταμάτας, σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο της Κοινότητας Σταμάτας (στη διεύθυνση Μαραθώνος 10), για συζήτηση & γνωμοδότηση στο ένα και μοναδικό θέμα εντός ημερησίας διάταξης