ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η/2020 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας
29 & Αθ. Διάκου 01, την 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: