Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - (Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων)
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  προμήθεια

" Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων "

Κατάθεση προσφορών μέχρι  16/10/2019

ΥΠ΄ΑΡ 37779/8-10-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς