Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών(3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας. Πατήστε στα attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.