ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης πλήρους και μερικής απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Διονύσου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και λήγει την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.