Πρόθεση δημοπράτησης του έργου: "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής - Φασίδερι - Αγίων Αγγέλων Άνοιξης" ενδεικτικού προ'υ'πολογισμού 6.500.000,00 € (με ΦΠΑ)"
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να δημοπρατήσει με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής – Φασίδερι – Αγίων Αγγέλων Άνοιξης" ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500.000€ (με ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & Η/Μ. Το έργο θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής.