Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών: «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου για το Διάστημα 1.1.2016 – 31.12.2016» Προϋπολογισμού 59.900,00€
    
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’αριθμ 290/2015 ΑOE προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ασφαλίστρων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρω (59.900,00€ ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλισης
Μεταφορικών Δήμου Διονύσου για το διάστημα 01.01.2016-31.12.2016,και με το σύστημα συμπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχημα) τιμολογίου από μέρους του ενδιαφερομένου για την υποχρεωτική (Ν.489/76 και Π.Δ.237/86 ) ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, σύμφωνα με τις καλύψεις
που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος τις παρούσης.