Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Χρωμάτων
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων.