Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου
     Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 438 /2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης  για την  Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού  13.000,00€
     Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να καταθέσουν  στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά.
     Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29/12/2014  (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).