Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφοριακού Συστήματος ΙΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο μελέτης «YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY 23.923,50€