ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, οι Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων-Προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Διονύσου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το αρμόδιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.

 

Συνημμένα:

1. Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης

2. Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης