Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (18-22 Νοεμβρίου)
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: