Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (2-6 Δεκεμβρίου 2013)
Από το Δημοτικό πολυϊατρείο του Δήμου Διονύσου ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: