Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (25-29 Νοεμβρίου 2013)
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών (25-29 Νοεμβρίου) το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: