Δημοτικό Συμβούλιο

93ΓΤΩ93-7Γ1

«5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

9ΓΒΣΩ93-7ΛΓ

«WiFi4EU –«Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» ΚΑΕ: 10.6266.0001».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΙΟ5Ω93-ΓΒΣ

«Έγκριση της αριθ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

662ΝΩ93-ΞΗΗ

«Έγκριση της αριθ. 11/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

64ΚΒΩ93-5ΙΔ

«Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ “Η ΕΣΤΙΑ” ».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΛ5ΡΩ93-Φ3Ε

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΙΓΙΩ93-3Ψ9

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2017»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6Χ52Ω93-ΩΨΧ

«Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον/ην αναπληρωτή/τριά του/ης στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6Φ4ΒΩ93-ΣΡΨ

«Κατανομή Επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της υπ. αρ. 42036/2020 εντολής του Ταμείου Παρακαταθηκών για την κάλυψη των δαπανών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020, ποσού 104.942,35 €».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΩΩ7Ω93-3Α2

Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2020.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ