Οικονομική Επιτροπή

93ΓΤΩ93-7Γ1

«5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

9ΓΒΣΩ93-7ΛΓ

«WiFi4EU –«Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» ΚΑΕ: 10.6266.0001».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΙΟ5Ω93-ΓΒΣ

«Έγκριση της αριθ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

662ΝΩ93-ΞΗΗ

«Έγκριση της αριθ. 11/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

64ΚΒΩ93-5ΙΔ

«Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ “Η ΕΣΤΙΑ” ».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΧΔΞΩ93-ΜΞ7

Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό’’

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω6ΕΑΩ93-ΚΦ6

Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την “Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Διονύσου»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ53ΓΩ93-3ΩΦ

«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υπηρεσιών αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων-ογκωδών Απορριμμάτων του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 74.065,20€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και λήψη σχετικής απόφασης».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

9ΒΧ1Ω93-ΟΑΝ

«Αποδοχή δωρεάς από την Τράπεζα ALPHA BANK».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ψ6ΥΒΩ93-ΕΗΠ

«Διόρθωση Σφάλματος της αριθμ. 291/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ