Αποφάσεις Δημάρχου

Ω1Λ1Ω93-ΟΘΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω0ΘΧΩ93-ΥΤΛ

Αίτηµα της κ. Καρνέζη Παναγιώτας περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Ω3ΜΚΩ93-ΨΡΖ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΛΑΜΠΡΟ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

7ΧΗΛΩ93-ΙΝ5

Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (με την Προμήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχημάτων του Δήμου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

679ΥΩ93-Ε3Μ

Διαβίβαση της αριθ. 97/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΡΞΕΟΛΔΜ-ΩΡΨ) απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» για λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθ. 498/12-12-2018 (ΑΔΑ: Ω194Ω93-ΣΜΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Διονύσου ο.ε. 2019»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΨΦ9ΔΩ93-ΚΤ5

Έγκριση Πρακτικού Νο4 για το διεθνή διαγωνισμό "Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Διονύσου".

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΩΡΜΑΩ93-ΨΡΔ

Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6ΓΚΝΩ93-ΨΧΒ

1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ 2018-2019», CPV : 39830000-9 ΑΔΑΜ: 18REQ003903554 και 2) Έγκριση ανάδειξης οριστικών αναδόχων τις εταιρείες : α) ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ για τις ΟΜΑΔΕΣ (Α- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τις ΟΜΑΔΕΣ (Β -ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ & Δ- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

6Ω96Ω93-ΔΕΦ

Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και λήψη σχετικής απόφασης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ