Δήμος

Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης ο οποίος έχει ορίσει ως μέλη τους Αντιδημάρχους Στέφανο Κριεμάδη και Μανώλη Κόκκαλη.

Επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις της εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων - Μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2023: