Δήμος

Πολιτική Ποιότητας
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Πολιτική για την Ποιότητα του Δήμου Διονύσου είναι πολιτική που εδράζεται στη λογική «ο Δήμος υπάρχει για τον Δημότη», καθώς η πεμπτουσία της και θεμελιώδης σκοπός της είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη και ικανοποίηση όλων των δικαιωμάτων των δημοτών, μέσα από τη συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία του Δήμου. Η Πολιτική Ποιότητας αφορά συγκεκριμένα:

Ø  Την ορθή, έγκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση κάθε δράσης του Δήμου, σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και με συνεχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία με απώτερο σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή του Δήμου καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κάθε Δημότη.

Ø  Τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας στην υλοποίηση των έργων και η συνεχής βελτίωση της ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση έργων με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Ø  Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προς όφελος του Δήμου Διονύσου, του προσωπικού και των πολιτών του.

Ø  Τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας.